Co je to přežah ?

Přežah je nasákavý, viskózní, kaolinový materiál vypálený na 800°C a je schopný přijímat barevné čínské sole, ale i glazuru, a potom je připraven na tzv. ostrý finální výpal.

Podrobná specifikace přežahu

Přežah je, slangově řečeno, porcelánový materiál ve stádiu vývoje, před takzvaným ostrým výpalem. Jedná se o kaolinovou hmotu, která byla za tekutého stádia vlita do formy a po zaschnutí vyjmuta ven. Tento křehký a měkký materiál, nazýváme „syrový střep“ – střep bez výpalu.

Porcelán se ve většině případů musí glazovat. Musí být tudíž nasákavý, aby se do něj mohla dobře zapít glazura. A právě proto je nutné vytvořit první nízkostupňový výpal (na cca 800°C), kdy se odpaří značná část vody vázané v kaolínu a vznikne tzv. přežah. Je to tedy křehký nasákavý a porézní materiál, který v glazovací vaně přijme glazuru, a ta se do něj intenzivně zapije. V tomto stádiu se v sériové produkci nechává střep vypálit na vysoký výpal kolem 1350 -1400°C, kdy vzniká tzv. „ostrý střep“. Pro nás na workshop je nutné získat výrobky – tvary – nádoby v tomto „přežahovém“ stádiu, abychom mohli malovat čínskými solemi. V opačném případě – do glazovaného střepu by se chloridy – sole, neměli kam zapít.

Další definice přežahu

Přežah je název prvního výpalu v procesu keramické výroby (druhý se nazývá ostrý výpal). Pojmem přežah se rovněž rozumí výrobky, které tímto výpalem prošly.

Přežah se pálí obvykle na teploty od 850° - 900 °C. Jeho cílem je, zejména, zajistit mechanickou pevnost keramického výrobku, vhodnou k další práci a manipulaci (nanášení glazur, expedice) při zachování poréznosti (tak, aby výrobek byl schopen glazuru nasáknout).

Během výpalu na teplotu přežahu, dojde původně, pouze ve vysušeném výrobku z keramické hmoty, k chemickým a fyzikálním změnám, které způsobí pevnost, tvrdost, nerozpustnost (na rozdíl od suchého výrobku, který se ponořením do vody rozpadne).

Podle typu keramické hmoty, také výrobek přežahem změní barevnost. Barevnost je způsobena obsahem přírodních nebo záměrně přidaných oxidů kovů, např. cihlově červenou způsobují oxidy železa. Při poklepu, vydává již výrobek tlumený cinkavý zvuk charakteristický pro keramiku a porcelán.

Partnery projektu jsou: